कक्षा ११ विज्ञान समूह अनलाइन प्रवेश परीक्षा नतिजा


मिति २०७७ भाद्र २९ गते लिइएको कक्षा ११ विज्ञान समूहको अनलाइन प्रवेश परीक्षामा सफल भएका निम्न बिद्यार्थीहरु यथाशिघ्र विद्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन सुचित गरिन्छ


कक्षा १२ को प्रि बोर्ड परीक्षाफल प्रकाशन

कक्षा १२ को सेन्ड अप परीक्षाको विज्ञान र व्यवस्थापन समुह तर्फको नतिजा प्रकाशित गरिएको छ. लक् डाउनको कारणले अन्य समुहका विषयगत मार्क स्लिप प्राप्त हुन् केहि कठिनाइ भएकोले नतिजा केहि दिनमा हुने जानकारी गराइन्छ. परिक्षा संयोजक

News Images:

कक्षा १२ को प्रि बोर्ड परीक्षाफल प्रकाशन
कक्षा १२ को प्रि बोर्ड परीक्षाफल प्रकाशन
कक्षा १२ को प्रि बोर्ड परीक्षाफल प्रकाशन
कक्षा १२ को प्रि बोर्ड परीक्षाफल प्रकाशन
कक्षा १२ को प्रि बोर्ड परीक्षाफल प्रकाशन
कक्षा १२ को प्रि बोर्ड परीक्षाफल प्रकाशन
कक्षा १२ को प्रि बोर्ड परीक्षाफल प्रकाशन
कक्षा १२ को प्रि बोर्ड परीक्षाफल प्रकाशन
कक्षा १२ को प्रि बोर्ड परीक्षाफल प्रकाशन
कक्षा १२ को प्रि बोर्ड परीक्षाफल प्रकाशन
कक्षा १२ को प्रि बोर्ड परीक्षाफल प्रकाशन
कक्षा १२ को प्रि बोर्ड परीक्षाफल प्रकाशन
कक्षा १२ को प्रि बोर्ड परीक्षाफल प्रकाशन
कक्षा १२ को प्रि बोर्ड परीक्षाफल प्रकाशन
कक्षा १२ को प्रि बोर्ड परीक्षाफल प्रकाशन
कक्षा १२ को प्रि बोर्ड परीक्षाफल प्रकाशन
कक्षा १२ को प्रि बोर्ड परीक्षाफल प्रकाशन